Regulamin
  Towarzyskiego Turnieju Cymbergaja

[ Pojęcia i zwroty | Ustalenia ogólne | Zgłaszanie uczestników | Przebieg Turnieju | Ustalenia końcowe | Rygory | Wracanko ]

§1 Pojęcia i zwroty

 1. Cymbergaj – gra sportowa, której szczegółowe zasady są ujęte w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Turniej – Towarzyskie rozgrywki w Cymbergaja odbywające się od czasu do czasu we Wrocławiu, organizowane przez Organizatorów.
 3. Organizatorzy – pomysłodawcy i organizatorzy Turnieju w osobach Leszka Sulicha i Krzysztofa Jańskiego.
 4. Uczestnik – osoba zaproszona przez Organizatorów doudziału w rozgrywakach Turnieju.
 5. Sędziowie – Organizatorzy i wyznaczone przez nich osoby czuwające nad przebiegiem każdego z meczy. Mimo, że poczucie sprawiedliwości, opinie i uwagi Zawodników są cenione i brane pod uwagę, od decyzji sędziów nie przysługuje odwołanie.
 6. Asystenci – wyznaczone przez Organizatorów osoby pomagające im w organizacji i przeprowadzeniu Turnieju.

§2 Ustalenia ogólne

 1. Celem Turnieju jest wyłonienie najlepszego gracza Cymbergaja spośród zaproszonych Uczestników.
 2. Grzebienie, stoły i pozostały sprzęt potrzebny do rozgrywek dostarczany jest przez Organizatorów. Uczestnicy mogą używać swoich własnych grzebieni na zasadach określonych w Zasadach Gry w Cymbergaja.
 3. Uczestnicy Turnieju zobowiązani są do zapewnienia sobie po przynajmniej po jednej dwuzłotowej, która będzie ich Zawodnikiem podczas rozgrywek.

§3 Zgłaszanie uczestników

  W gore
 1. Uczestnicy zapraszani są do udziału w Turnieju przez Organizatorów. Istnieje także awaryjna możliwość zgłaszania innych Uczestników, po poręczeniu ich woli udziału i ducha sportowego przez Uczestnika biorącego udział w Turnieju w dniu rozgrywek. Z uwagi na harmonogram Turnieju i inne okoliczności Organizatorzy nie gwarantują jednak Takiemu Uczestnikowi udziału w Turnieju.
 2. Przed rozpoczęciem Turnieju Uczestnik zobowiązany będzie dokonać rejestracji, poprzez wypełnienie karty Zawodnika.
 3. Warunkiem uczestnictwa w Turnieju przez Uczestnika jest wniesienie wpisowego w wysokości 25 PLN w momencie rejestracji, na ręce Organizatorów. Wniesienie opłaty i rejestracja w Turnieju jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 4. Organizatorzy zobowiązują się do przeznaczenia większości wniesionych środków do puli nagród, co będzie dokumentowane odpowiednim zestawieniem na żądanie Uczestników.
 5. Ujednolicone zasady Gry Cymbergaj są opisane w Załączniku 1 do niniejszego Regulaminu. Każdy uczestnik Turnieju winien się z nimi zapoznać i stosować je podczas meczy. Nieznajomość zasad nie może być argumentem przy rozstrzyganiu sytuacji spornych.

§4 Przebieg Turnieju

  W gore
 1. Turniej odbywa się systemem pucharowym tj. dzieli się na fazę grupową, oraz finałową (1/8 – jedna ósma, 1/4 – ćwierćfinał, 1/2 – półfinał, finał).
 2. Składy poszczególnych grup oraz terminy poszczególnych meczy zostaną wylosowane uprzednio przez Organizatorów i podane do wiadomości przed rozpoczęciem Turnieju.
 3. W zależności od ostatecznej frekwencji w składzie grup i terminach rozgrywek mogą nastąpić modyfikacje.
 4. Kolejność meczy w obrębie grupy następuje według ustalonej wcześniej przez Organizatorów tabeli rozgrywek.
 5. Kolejność następujących po sobie meczy i dobór zawodników w fazie finałowej również wynika z tabeli rozgrywek.
 6. W przypadku nie stawienia się Uczestnika na Sali Turnieju Cymbergaja w ciągu 5 (słownie: pięciu) minut od planowego rozpoczęcia meczu z jego udziałem, stosowana będzie zasada przegranej przez walkower, niezależnie od przyczyny spóźnienia.
 7. Mecz trwa standardowo 2 x 5 minut. Mecz może być przedłużony przez sędziego o czas 2 x 30 sekund odpowiadający przerwom w grze.
 8. Ustalenie zawodnika rozpoczynającego mecz następuje poprzez rzut monetą.
 9. Zwycięzcą meczu zostaje zawodnik, który w regulaminowym czasie zdobędzie więcej bramek. W przypadku remisu przeprowadzana jest dogrywka 2 x 1 minuty, jeśli to nadal nie wyłoni zwycięzcy, wykonywana będzie seria rzutów karnych po 5 strzałów dla każdej strony, a gdy i to nie wystarczy wykonywane będą naprzemiennie po 1 rzucie ze środka boiska, aż do rostrzygnięcia. Wygrywa ten Gracz, który pierwszy uzyska przewagę przy równej ilości oddanych rzutów..
 10. Wyniki meczy punktowane są następująco: zwycięstwo – 2 pkt., porażka – 0 pkt.

§5 Ustalenia końcowe

  W gore
 1. Za zdobycie pierwszego miejsca w Turnieju przewidziana jest nagroda pieniężna w wysokości 300 PLN, zdobywcy drugiego i trzeciego miejsca otrzymują odpowiednio za drugie miejsce 30 PLN i za trzecie miejsce 3 PLN.
 2. Poza wymienionymi nagrodami za zajęcia miejsc na podium, przyznana też będzie nagroda specjalna dla Króla Strzelców Turnieju.
 3. Nagrody będą wręczone w dniu Turnieju, po jego zakończeniu – chyba że nagrodzone drużyny i Organizatorzy zgodnie zdecydują inaczej.
 4. Ze względu na konieczność utrzymania atmosfery sportowego skupienia uprasza się Uczestników o wstrzymanie się z rozpoczęciem gry na grzebieniu do czasu ogłoszenia wyników.
 5. W przypadku pojawienia się innych kwestii nie ujętych w niniejszym Regulaminie, przy ich rozwiązywaniu obowiązują odpowiednie zasady dobrego wychowania, zdrowego rozsądku, a w ostateczności przepisy Kodeksu Cywilnego.

§6 Rygory

 1. Czesanie się grzebieniami używanymi w Turnieju jest surowo wzbronione!
 2. Prószenie łupieżem na stoły jest surowo wzbronione!
 3. Wykroczenia przeciw pkt. 1 i 2 może skutkować natychmiastową i nieodwołalną dyskwalifikacją Uczestnika.
 4.  

  Wrocław, 12-01-2008

[ zobacz Zasady Gry | Wracanko | W górę ]